menu
menu

Všeobecné obchodní podmínky k dodání zboží

AnLab, s.r.o.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 45796301

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11522

a

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dokumenty ke stažení

I. Pojmy

Prodávajícím se rozumí společnost AnLab, s. r. o.

Kupujícím se rozumí zákazník společnosti AnLab, s. r. o.

Zbožím se rozumí sortiment společnosti AnLab, s. r. o., zejména živá zvířata a ostatní biologický a související materiál dle platných ceníků společnosti Anlab, s. r. o.

Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění

II. Rozsah uplatnění

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky") upravují podmínky dodávek zboží na základě kupních smluv, uzavíraných prodávajícím a kupujícími. 
  Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, vztahují se rovněž na objednávky zadávané a potvrzované telefonicky, faxem nebo elektronicky.
 2. Pokud by objednávka kupujícího obsahovala jakékoliv ustanovení, které je v rozporu s těmito podmínkami, pak bude takové ustanovení v případě uzavření kupní smlouvy považováno za neplatné. Objednávka kupujícího se stává pro prodávajícího závazná pouze v případě jejího potvrzení prodávajícím.
 3. Tyto podmínky nahrazují veškerá předešlá smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícími.
 4. Pokud by se jakékoliv ustanovení kupní smlouvy mělo odchýlit od těchto podmínek, pak musí být sjednáno písemně a potvrzeno vlastnoručními podpisy obou smluvních stran.

III. Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání. V souladu s čl. II., odst. 4 těchto podmínek si strany mohou sjednat přesný termín dodání zboží.
 2. Dodáním zboží se rozumí jeho předání prodávajícím kupujícímu. V případě zajištění přepravy zboží prostřednictvím dopravce se dodáním zboží rozumí okamžik jeho předání prvnímu dopravci. Kupující je povinen dodané zboží přijmout. Zboží se považuje za převzaté kupujícím rovněž tehdy, kdy je kupující v prodlení s převzetím zboží.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 4. Pokud nastane překážka nezávislá na vůli prodávajícího, která prodávajícímu brání ve splnění jeho povinnosti, neodpovídá prodávající kupujícímu za jakékoliv škody touto překážkou způsobené. Pokud tato překážka není pouze dočasná, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě dočasné překážky se doba dodání přiměřeně prodlouží. Prodávající je povinen o jakýchkoliv překážkách v plnění jeho povinnosti neprodleně informovat kupujícího.
 5. Kupující je povinen převzít i zboží, dodané prodávajícím po stanovené době dodání. Kupující může odstoupit od smlouvy z důvodu pozdního dodání zboží, avšak pouze v případě, že doba dodání byla stranami sjednána přesným termínem a za podmínky, že byl prodávající kupujícím na možnost odstoupení písemně (faxem, e-mailem) upozorněn a doba dodání byla prodloužena alespoň o 5 pracovních dnů.

IV. Kupní cena

Kupní ceny jsou stanoveny v ceníku prodávajícího platnému ke dni odeslání objednávky kupujícím. Kupní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty ani náklady na přepravu zboží.

V. Úhrada kupní ceny

 1. Prodávající je oprávněn vystavovat kupujícímu faktury se splatností 14 dnů od data vystavení.
 2. Pokud dojde ze strany kupujícího k prodlení s úhradou platby, dohodly se smluvní strany na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
 3. Strany se dohodly, že kupující není oprávněn k jednostrannému zápočtu svých pohledávek vůči prodávajícímu se splatnou fakturou vystavenou prodávajícím, ledaže závazek vůči kupujícímu byl prodávajícím výslovně uznán co do důvodu i výše.

VI. Výhrada vlastnického práva

 1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.
 2. Před přechodem vlastnického práva na kupující není kupující oprávněn zboží dále prodávat třetím osobám. Při porušení této povinnosti kupujícího je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši rovnající se nezaplacené části kupní ceny za zboží.
 3. Kupující není oprávněn používat zakoupená zvířata ke komerčním účelům

VII. Odpovědnost za vady dodaného zboží

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho převzetí kupujícím. Kupující může uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pouze pokud splnil svoji povinnost prohlédnout zboží a vady řádně vytknout v souladu s § 422 a násl. Obchodního zákoníku
 2. S ohledem na specifickou povahu zboží, tj. biologický materiál, je kupující povinen vytknout prodávajícímu jakékoliv vady zboží nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy měl kupující možnost zboží prohlédnout.
 3. Kupující je povinen prokázat skutečnost, že reklamovanou vadu mělo zboží již v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Hmotnostní odchylka u dodávaných zvířat je posuzována vážením až 24 hodin po jejich dodání.
 4. Prodávající má volbu mezi odstraněním reklamované vady, pokud je takové odstranění možné, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo dodáním náhradního zboží.
 5. Pokud nebude nárok kupujícího z odpovědnosti za vady prodávajícím do 14 dnů od vytčení vady vyřešen, má kupující právo odstoupit od smlouvy, pouze však je - li dodáním zboží s vadami smlouva porušena podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku.
 6. Prodávající se zavazuje vybavit zboží požadovanými dokumenty a zdravotními atesty, pokud jsou takové požadovány.
 7. Prodávající v žádném případě neodpovídá za mikrobiální kontaminaci zboží, pokud nebude jednoznačně prokázáno, že k takové kontaminaci došlo před přechodem nebezpečí škod na kupujícího.

VIII. Odpovědnost za škodu

 1. Strany si navzájem odpovídají za škodu, vzniklou druhé smluvní straně porušením závazkového vztahu, ledaže prokážou, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími protiprávnost (§ 373 a násl. Obchodního zákoníku).
 2. Za prokázání škody se zejména nepovažuje dobrovolná úhrada jakýchkoliv závazků třetím osobám.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neřešené se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České Republiky.
 2. Strany budou řešit veškeré spory nejprve smírnou cestou. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, pak příslušnými k řešení sporů jsou české soudy, s tím, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, Občanského soudního řádu v platném znění, je místně příslušným soudem obecný soud prodávajícího, případně krajský soud, do jehož působnosti tento obecný soud spadá.

V Praze, dne 2. ledna 2010

 

Dokumenty ke stažení

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.