menu
menu

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb diagnostické laboratoře

AnLab, s.r.o.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 45796301

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11522

a

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE

Dokumenty ke stažení

I. Pojmy

Poskytovatelem se rozumí společnost AnLab, s. r. o.

Objednatelem se rozumí zákazník společnosti AnLab, s. r. o.

Objednávkou se rozumí objednávka prostřednictvím elektronické pošty nebo objednávka telefonická.

Výkonem poskytovatele se rozumí služba poskytnutá poskytovatelem objednateli na základě smluvního ujednání stran, resp. na základě objednávky zaslané objednatelem, potvrzené poskytovatelem.

Výsledkem se rozumí výsledek výkonu poskytovatele, tj. písemný údaj, zasílaný poskytovatelem objednateli.

Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění

 

II. Účel smluvního ujednání

 1. Poskytovatel se zavazuje, od okamžiku akceptace objednávky, vyvíjet činnost potřebnou k tomu, aby měl objednatel k dispozici výsledek, požadovaný v objednávce.
 2. Akceptace objednávky ze strany poskytovatele bude objednateli oznámena písemně (elektronicky, faxem).  Pokud poskytovatel nebude souhlasit s některou podmínkou objednatele v objednávce, je povinen toto sdělit objednateli, smlouva se pak považuje za uzavřenou pouze v případě a od okamžiku dosažení shody.
 3. Pokud objednávka obsahuje požadavek k analýze vzorků, objednatel je výlučně odpovědný za jejich výběr, reprezentativnost, označení a za přípravu vzorků k analýze, požadované objednávkou, s výjimkou případů, kdy se strany dohodnou, že přípravu vzorků provede poskytovatel.

III. Použitelnost obchodních podmínek a dodatky

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškerá smluvní ujednání mezi poskytovatelem a objednatelem, pokud není výslovně písemně ujednáno jinak. Tyto obchodní podmínky nahrazují veškerá smluvní ujednání stran učiněná v minulosti.
 2. Z nepotvrzených objednávek nevyplývají pro poskytovatele žádné závazky.
 3. Jakékoliv změny smluvního ujednání jsou možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
 4. Jakékoliv změny právních předpisů, které mohou mít vliv na smluvní ujednání, se stanou součástí smluvního ujednání okamžikem jejich vstupu v platnost.
 5. V případě, kdy by se některé z ustanovení smluvního ujednání či dodatku smluvního ujednání ukázalo být neplatným, nebude mít tato neplatnost vliv na další body smluvního ujednání.
 6. Jakékoliv podmínky ze strany třetích osob nejsou pro poskytovatele závazné, pokud jím nebyly písemně přijaty.

IV. Cena za poskytnutí služby

 1. Faktury za provedení služby vystavené poskytovatelem jsou splatné 14 dnů po jejich vystavení.
 2. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou platby, dohodly se smluvní strany na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
 3. Strany se dohodly, že objednatel není oprávněn k jednostrannému zápočtu svých pohledávek vůči poskytovateli se splatnou fakturou vystavenou poskytovatelem, ledaže závazek vůči objednateli byl poskytovatelem výslovně uznán co do důvodu i výše.
 4. V případě, že objednatel neposkytne poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění závazků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn odložit poskytnutí objednané služby do doby poskytnutí součinnosti a účtovat objednateli náklady, které mu s touto prodlevou prokazatelně vznikly.
 5. Ceny za poskytnutí služby jsou stanoveny v ceníku poskytovatele platnému ke dni odeslání objednávkového formuláře objednatelem. Tyto ceny v sobě neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude poskytovatelem účtována dle platných právních předpisů.

V. Mlčenlivost, důvěrnost

 1. Obě strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných datech a informacích, se kterými se seznámí při plnění závazků vyplývajících ze smluvního ujednání mezi stranami. Za důvěrnou se považuje taková informace, která není běžně dostupná a s ohledem na její charakter lze mít za to, že má druhá strana zájem na jejím utajení, nebo taková, kterou za důvěrnou některá ze stran výslovně označí.
 2. Po dobu trvání této smlouvy a jeden rok po jejím ukončení není žádná ze smluvních stran oprávněna zaměstnat bývalého zaměstnance druhé smluvní strany bez jejího výslovného písemného souhlasu.
 3. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, která vznikla prokazatelným porušením povinnosti mlčenlivosti druhou smluvní stranou.

VI. Práva k výsledkům činnosti poskytovatel

 1. Objednatel je oprávněn použít výsledky výkonu poskytovatele bez jakéhokoliv omezení, a to od okamžiku, kdy mu byly poskytovatelem zaslány. Poskytovatel je oprávněn tyto výsledky užít výlučně pro své interní účely.
 2. Po uplynutí jednoho roku ode dne zaslání výsledků objednateli ze strany poskytovatele, je poskytovatel rovněž oprávněn užít tyto výsledky bez jakéhokoliv omezení dle svého uvážení, a to i ve prospěch třetích osob, avšak bez udání jména a adresy objednatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn užít neomezeně pro své účely nebo pro účely třetích osob know - how, pracovní postupy, metodiku práce, software a zkušenosti, a to i pokud k nim dospěl při činnosti na základě smluvního ujednání s objednatelem.
 4. Poskytovatel se zavazuje zaslat objednateli výsledky ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k jejich povaze a dosažitelnosti. Strany si mohou písemně sjednat přesný termín zaslání výsledků.

VII. Uskladnění biologického materiálu

 1. Biologický materiál zaslaný objednatelem poskytovateli k činnosti dle objednávkového formuláře bude poskytovatelem řádně uskladněn až do doby prováděného vyšetření tak, aby nedošlo k nežádoucí mikrobiální kontaminaci nebo znehodnocení materiálu, které by znemožnilo dospět k validnímu výsledku.
 2. Data získaná výkonem poskytovatele budou jím uchována po minimální dobu 5 let.
 3. Způsob uskladnění biologického materiálu dle odstavce 1 se vztahuje i na biologický materiál, získaný poskytovatelem z živých zvířat, která mu byla zaslána za účelem kontroly jejich zdravotního stavu. Biologický materiál z výše uvedených zvířat nebude skladován, ledaže se jedná o sérum, případně jestliže se na tom strany výslovně dohodnou při uzavírání smluvního vztahu.
 4. Po ukončení doby uskladnění biologického materiálu bude tento poskytovatelem odstraněn v souladu s právními předpisy a na jeho náklady.

VIII. Odpovědnost

 1. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou chybnou interpretací výsledků (tj. falešně negativní/falešně pozitivní výsledek).
 2. Pokud objednatel obdrží výsledek, na základě kterého by měl učinit opatření způsobující mu škodu přesahující 10 000,- EUR (např. likvidace chovu či jeho části), zavazuje se zaslat poskytovateli vzorky k opakované analýze a zároveň ho informovat o rozsahu možných škod. Při porušení této povinnosti objednatele je poskytovatel zcela zproštěn odpovědnosti za škodu.
 3. Maximální výše náhrady škody činí v každém jednotlivém případě částku ve výši 10.000,- EUR.

IX. Vyšší moc

 1. Odpovědnost smluvní strany vůči druhé smluvní straně je vyloučena, jestliže je způsobena překážkou, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala. O takové překážce je povinná strana povinna okamžitě informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za škodu, vzniklou nesplněním této informační povinnosti.
 2. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
 3. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

X. Práva k duševnímu vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví, která vyplývají ze služeb poskytnutých poskytovatelem objednateli na základě smluvního ujednání, zůstávají ve výlučném vlastnictví poskytovatele. Objednatel je oprávněn k jejich užití pouze s písemným souhlasem poskytovatele nebo za podmínky, že jejich užití je nezbytné k užití výkonu poskytovatele.  Objednatel je povinen zdržet se jakýchkoliv aktů, jimž by mohl narušit práva k duševnímu vlastnictví poskytovatele.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neřešené se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České Republiky.
 2. Strany budou řešit veškeré spory nejprve smírnou cestou. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, pak příslušnými k řešení sporů jsou české soudy, s tím, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, Občanského soudního řádu v platném znění, je místně příslušným soudem obecný soud poskytovatele, případně krajský soud, do jehož působnosti tento obecný soud spadá.

V Praze, dne 2.ledna  2010

 

Dokumenty ke stažení

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.